KONKURS! Wspomnienie z wakacji


Konkurs rozstrzygnięty! 

Wszystkim biorącym udział w Konkursie serdecznie dziękujemy i zachęcamy do zamieszczania opinii o hotelach i atrakcjach turystycznych na www.holidaycheck.pl.

Oto zwycięska opinia:

Piotr: Koh Tao – Twój kawałek raju, nieskażony komercją!

Autor opinii wygrywa 1000 zł na zakup wczasów z oferty Lato 2013 firmy 7Islands. Gratulujemy!

Wśród uczestników Konkursu rozdajemy także 3 nagrody pocieszenia – zestawy plażowe, w skład których wchodzą ręcznik oraz torba. Oto lista nagrodzonych:

Zbyszek: Tego w Bawarii nie wolno przegapić

Lidia: Ogród Majorelle – oaza w sercu Marrakeszu

Dorota: Śladem przepięknej chorwackiej Krainy Jezior

 

Partnerem Konkursu jest biuro podróży 7Islands: www.7islands.pl

 

REGULAMIN KONKURSU
” Wspomnienie z wakacji”

1.  Organizatorem konkursu pod nazwą ” Wspomnienie z wakacji” (zwanym w dalszej części Regulaminu “Konkursem”) jest „HolidayCheck Polska” Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Topiel 23, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 324121, o Numerze Identyfikacji Podatkowej (NIP): 5272548269 (dalej “Organizatorem”), podmiot uprawniony do publikacji treści na portalu internetowym www.holidaycheck.pl (dalej „Portal”).

2. Partnerem Konkursu jest Biuro Podróży 7Islands.
3. Konkurs trwa od 28 listopada do 19 grudnia 2012 roku.
4. W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, które ukończyły 18 lat. Osoby, które zgłosiły swój udział w Konkursie na zasadach, określonych w Regulaminie zwane są dalej “Uczestnikami”.
5.    W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, a także osoby współpracujące z Organizatorem na innej podstawie niż stosunek pracy oraz członkowie rodzin tych osób. Przez członków rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

6.Ogłoszenie wyników i wyłonienie zwycięzców konkursu nastąpi maksymalnie do dnia 21 grudnia 2012 roku.
7.Niniejszy regulamin będzie udostępniony wszystkim potencjalnym użytkownikom konkursu na stronie http://promocje.holidaycheck.pl

8. Konkurs polega na dodaniu opisu atrakcji turystycznej z dowolnego miejsca na świecie wraz z minimum trzema zdjęciami ją przedstawiającymi. Ważne: zdjęcia nie mogą przedstawiać osób.
9. Każdy opis musi przejść pozytywną weryfikację Organizatora i zostać opublikowany na stronach internetowych Portalu, co oznacza, że Uczestnik po jego wprowadzeniu przez Organizatora do systemu będzie musiał go następnie autoryzować poprzez kliknięcie w link z wiadomości e-maila wysłanej przez Organizatora od Uczestnika na adres podany podczas zamieszczania opisu. Poprzez kliknięcie linku wskazanego w treści wyżej opisanej wiadomości e-mail Uczestnik udziela Organizatorowi niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie licencji na publikacje treści opisu, wraz z imieniem Uczestnika, na stronach internetowych Portalu oraz na jego komercyjne wykorzystanie w działalności gospodarczej prowadzonej za pośrednictwem Portalu. Brak autoryzacji opisu przez uczestnika oznacza rezygnację z Konkursu.
10.    Zgłoszenie nie może zawierać treści sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami, naruszać praw osób trzecich, jak również nie może przedstawiać treści powszechnie uznanych za obraźliwe. Zgłoszenia, które nie spełniają powyższych warunków nie będą brane pod uwagę przez Organizatora.
11.    Organizator zastrzega sobie prawo do dochodzenia od Uczestnika roszczeń z tytułu wszelkich szkód poniesionych przez Organizatora, w związku z niespełnieniem przez danego Uczestnika wymogów określonych w Regulaminie.

12. W konkursie wezmą udział wyłącznie osoby, których opisy po przejściu kontroli zostały opublikowane na portalu internetowym www.holidaycheck.pl.
13. Udział w konkursie może wziąć każdy, kto doda opis atrakcji oraz minimum 3 zdjęcia ją przedstawiających. Nagroda główna zostanie przyznana za zgłoszenie, które w interesujący i rzeczowy sposób opisuje ciekawe, warte odwiedzenia miejsce-atrakcję turystyczną i stanowi cenną wskazówkę dla turystów.

14. Każdy użytkownik może zgłosić do Konkursu więcej niż jedną atrakcję turystyczną – wszystkie poprawne zgłoszenia będące zgodne z niniejszym Regulaminem będą brane pod uwagę przy wyłanianiu Zwycięzców.
15.W celu wyłonienia Zwycięzców Organizator powoła 2-osobową komisję.

16. Najpóźniej  w dniu 21 grudnia 2012 r., jury powołane przez Organizatora Konkursu, wybierze najlepszy, najoryginalniejszy, najciekawszy i najbardziej wartościowy z punktu widzenia interesów Organizatora opis atrakcji turystycznej.
17.    Rozwiązanie Konkursu nastąpi w dniu 21 grudnia na stronie http://.promocje.holidaycheck.pl, poprzez wskazanie osoby (tj. imienia i nazwiska) wygrywającej Konkurs.
18.    Uczestnicy Konkursu wskazani przez Organizatora wygrywają następujące nagrody (dalej „Nagrody”):
18.1.    1 miejsce: bon turystyczny o wartości 1000 zł na zakup wczasów z oferty Lato 2013 firmy 7Islands. Aby wykorzystać bon należy dokonać rezerwacji imprezy turystycznej do końca stycznia 18.2.    Kolejne 3 miejsca: zestawy plażowe HolidayCheck, w skład których wchodzi ręcznik oraz torba
19.    Uczestnikom Konkursu nie przysługują roszczenia o zamianę przyznanej Nagrody na inną Nagrodę lub na równowartość pieniężną. Jakiekolwiek roszczenia Uczestników Konkursu z tytułu nieotrzymania Nagrody, która nie została przyznana przez Organizatora, są wyłączone.
20.    Zwycięzcy Konkursu zostaną w dniu 21 grudnia 2012 r. powiadomieni pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w trakcie zgłaszania opisu, o sposobie i czasie dostarczenia mu Nagrody.
21.    Organizator podejmie tylko jedną próbę dostarczenia Nagrody. Nieodebranie Nagrody jest równoznaczne z rezygnacją z Nagrody, a Zwycięzcy nie będą z tego tytułu przysługiwać jakiekolwiek roszczenia. Nagroda będzie przesyłana przesyłką kurierską lub poleconą przesyłką pocztową.
22.    Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 ze zm.) w celu realizacji Konkursu, wyłonienia zwycięzcy, przekazywania Nagrody, doręczenia Nagrody, rozliczania Nagrody, i ogłoszenia wyników Konkursu i rozpatrywania reklamacji Uczestników oraz na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną od Organizatora, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz. U. 144 poz. 1204 ze zm.). Podanie danych osobowych (w tym adresu e -mail, oraz imienia oraz w przypadku zwycięzcy Konkursu imienia i nazwiska oraz nazwy miejscowości, w której zamieszkuje) ma charakter dobrowolny, jednak ich niepodanie uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie i uzyskanie Nagrody. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do danych osobowych, jak również możliwość ich poprawiania oraz usuwania. Przetwarzanie danych osobowych (tj. imienia) obejmuje ich publikację wraz z Opinią na stronach Portalu, a w zakresie danych osobowych zwycięzców Konkursu – również na stronie internetowej Portalu poświęconej Konkursowi.
23.    Administratorem danych osobowych jest wyłącznie Organizator. Dane osobowe Uczestników konkursu mogą zostać przekazane spółce „HolidayCheck” AG siedzibą w Bottighofen (Szwajcaria), który to podmiot stworzył i prowadzi Portal.
24.    Usunięcie danych osobowych Uczestnika jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie.
25.    Ewentualne reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu Uczestnicy Konkursu powinni zgłaszać na piśmie, za potwierdzeniem odbioru, w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia rozwiązania Konkursu, na adres Organizatora Konkursu: ul. Topiel 23, 00-342 Warszawa, z dopiskiem na kopercie „Oceń hotel i wygraj!”. Reklamacje zostaną rozpatrzone przez Organizatora w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia ich wpłynięcia do Organizatora. Reklamacje zgłoszone do Organizatora po terminie nie będą rozpatrywane. Decyzje Organizatora w sprawie reklamacji są ostateczne. Skierowanie sprawy na drogę sądową może nastąpić wyłącznie po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego.
26.    Regulamin konkursu znajduje się do wglądu w siedzibie Organizatora w Warszawie przy ulicy Topiel 23, 00-342 Warszawa oraz na stronie Portalu: http://promocje.holidaycheck.pl. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do dokonania zmian postanowień Regulaminu, z zastrzeżeniem, iż nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie, oraz do zmiany Nagród, z tym zastrzeżeniem, iż będzie to nagroda porównywalnej wartości, przy czym w takim przypadku Organizator zobowiązany będzie podać takie informacje w siedzibie Organizatora i na stronie Portalu: http://promocje.holidaycheck.pl.
27.    W przypadku ewentualnych roszczeń osób trzecich z tytułu naruszenia ich praw autorskich do treści umieszczonych w Opinii oddanych przez Uczestnika Konkursu, dany Uczestnik Konkursu, który dopuścił się naruszenia praw autorskich, zobowiązany jest do pokrycia ewentualnych szkód poniesionych przez Organizatora, spółkę „HolidayCheck” AG siedzibą w Bottighofen (Szwajcaria) oraz osoby, których prawa zostały naruszone. Uczestnik Konkursu zobowiązuje się do nie zgłaszania jakichkolwiek roszczeń z wobec Organizatora lub spółki „HolidayCheck” AG siedzibą w Bottighofen (Szwajcaria) z tytułu przysługujących mu praw autorskich do oddanej przez siebie Opinii.
28.    Prawidłowe zgłoszenie opisu równoznaczne jest z przystąpieniem do Konkursu, co oznacza przyjęcie bez zastrzeżeń całości Regulaminu Konkursu oraz zobowiązanie się do przestrzegania określonych w nim zasad.
29.    Kontakt do Organizatora Konkursu:
„HolidayCheck Polska“ Sp. z o.o.
ul. Topiel 23 , 00-342 Warszawa,
e-mail: marketing@holidaycheck.pl
30.    W przypadku, gdy zaistnieje taki obowiązek, Organizator zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku (tj. Dz. U. z 2000 r., nr 14 poz. 176 ze zm.), przed wydaniem Nagrody zwycięzcy Konkursu obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy od wartości Nagrody, a zwycięzca Konkursu zobowiązany jest w takim przypadku do uiszczenia tego wskazanej wartości podatku Organizatorowi. W przypadku Nagród pieniężnych, podatek dochodowy od wygranej w Konkursie zostanie potrącony przez Organizatora z części tej Nagrody pieniężnej, o której mowa w pkt. 18.3 Regulaminu.
31.    W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.

 

Dodaj komentarz

pole opcjonalne