Konkurs „Zdjęcie Tygodnia”


zdjecie_tygodnia_konkurs_promocjeZapraszamy do wzięcia udziału w nowej edycji Konkursu: „Zdjęcie Tygodnia”!

Przez całe lato (od 22 lipca do 3 października) co tydzień wybieramy najciekawsze zdjęcie spośród zdjęć dodanych na www.holidaycheck.pl przez naszych Użytkowników, zgodne z tematyką portalu i przy uwzględnieniu walorów estetycznych.

Nagrodą w każdym z dziesięciu etapów trwających tydzień jest zestaw plażowy, w skład którego wchodzi ręcznik oraz torba plażowa ze wskaźnikiem promieni UV.

Co należy zrobić:

1. Zamieścić zdjęcie (lub zdjęcia) własnego autorstwa na HolidayCheck poprzez link: https://secure.holidaycheck.pl/upload.php

2. Aktywować zgłoszenie poprzez kliknięcie w link wysłany na adres e-mail podany podczas zamieszczania zdjęć

3. Co tydzień oczekiwać informacji o wynikach poszczególnych etapach Konkursu

Powodzenia!

O sposobie dostarczenia nagrody informujemy drogą e-mailową.

 

 

DZIESIĄTY, OSTATNI ETAP EDYCJI LETNIEJ ROZSTRZYGNIĘTY:

Zwycięskie zdjęcie, którego autorem jest Konrad, zostało zrobione w Chanii

zdjecie_tygodnia_0310

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DZIEWIĄTY ETAP EDYCJI LETNIEJ ROZSTRZYGNIĘTY:

Zwycięskie zdjęcie, którego autorem jest Wojciech, zostało zrobione podczas snurkowania w Sharm el Sheikh

zdjecie_tygodnia_2609

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÓSMY ETAP EDYCJI LETNIEJ ROZSTRZYGNIĘTY:

Zwycięskie zdjęcie, którego autorem jest Witold, zostało zrobione w Cefalù na Sycylii.

zdjecie_tygodnia_1809

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIÓDMY ETAP EDYCJI LETNIEJ ROZSTRZYGNIĘTY:

Zwycięskie zdjęcie, którego autorem jest Kasia, zostało zrobione w Can Picafort na Majorce

zdjecie_tygodnia_11wrzesnia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZÓSTY ETAP EDYCJI LETNIEJ ROZSTRZYGNIĘTY:

Zwycięskie zdjęcie, którego autorem jest Jacek, zostało zrobione na Bali w Parku Motyli.

zdjecie_tygodnia_04_09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIĄTY ETAP EDYCJI LETNIEJ ROZSTRZYGNIĘTY:

Zwycięskie zdjęcie, którego autorką jest Marta, przedstawia malownicze Molo w Płocku.

zdjecie_tygodnia_28_08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CZWARTY ETAP EDYCJI LETNIEJ ROZSTRZYGNIĘTY:

Zwycięskie zdjęcie, którego autorką jest Magda, zostało wykonane w Nowym Mieście Lubawskim.

zdjecie_tygodnia_21-08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRZECI ETAP EDYCJI LETNIEJ ROZSTRZYGNIĘTY:

Zwycięskie zdjęcie, którego autorem jest Zbyszek, zostało wykonane w porcie Agios Nikolaos na Krecie.

zdjecie_tygodnia_14-sierpnia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DRUGI ETAP EDYCJI LETNIEJ ROZSTRZYGNIĘTY:

Zwycięskie zdjęcie, którego autorem jest Janusz, zostało wykonane w Oia, na Santorini.

zdjecie_tygodnia_4sierpnia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIERWSZY ETAP EDYCJI LETNIEJ ROZSTRZYGNIĘTY:

Zwycięskie zdjęcie, którego autorem jest Krzysztof, zostało wykonane w Kateliós na wyspie Kefalonia. Gratulujemy!

zdjecie_tygodnia_28-lipca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Konkurs „Zdjęcie Tygodnia”

Regulamin

1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Zdjęcie Tygodnia” (zwanym w dalszej części Regulaminu “Konkursem”) jest „HolidayCheck Polska” Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Topiel 23, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 324121, o Numerze Identyfikacji Podatkowej (NIP): 5272548269 (dalej “Organizatorem”), podmiot uprawniony do publikacji treści na portalu internetowym www.holidaycheck.pl (dalej „Portal”).
2.    Fundatorem nagród jest Organizator.
3.    Konkurs trwa od 22 lipca do 3 października 2013 roku.

4.    W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, które ukończyły 18 lat. Osoby, które zgłosiły swój udział w Konkursie na zasadach, określonych w Regulaminie zwane są dalej “Uczestnikami”.
5.    W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, a także osoby współpracujące z Organizatorem na innej podstawie niż stosunek pracy oraz członkowie rodzin tych osób. Przez członków rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
6.    Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik musi dodać na portalu www.holidaycheck.pl zdjęcie zgodne z Regulaminem portalu: http://www.holidaycheck.pl/regulamin+u%C5%BCytkowania.php (w szczególności musi posiadać pełne prawa autorskie, a zdjęcie nie może naruszać praw osób trzecich) oraz z wytycznymi zawartymi w sekcji „FAQ – Zdjęcia z urlopu”: http://www.holidaycheck.pl/faq.

7.    Uczestnik może zgłosić do Konkursu wiele zdjęć.
8.    Każde zdjęcie musi przejść pozytywną weryfikację Organizatora i zostać opublikowane na stronach internetowych Portalu, co oznacza, że Uczestnik po jego wprowadzeniu będzie musiał je następnie autoryzować poprzez kliknięcie w link z wiadomości e-maila wysłanej przez Organizatora do Uczestnika. Poprzez kliknięcie linku wskazanego w treści wyżej opisanej wiadomości e-mail Uczestnik udziela Organizatorowi niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie licencji na publikacje zdjęcia wraz z imieniem na stronach internetowych Portalu oraz na jego komercyjne wykorzystanie w działalności gospodarczej prowadzonej za pośrednictwem Portalu. Brak autoryzacji zdjęcia przez uczestnika oznacza rezygnację z Konkursu.

9. W przypadkach, gdy dodane zdjęcie budzi zastrzeżenia HolidayCheck (np. co do autorstwa lub jest zdublowane w serwisie) zdjęcie może nie zostać opublikowane.
10.    Zgłoszenie nie może zawierać treści sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami, naruszać praw osób trzecich, jak również nie może przedstawiać treści powszechnie uznanych za obraźliwe. Zgłoszenia, które nie spełniają powyższych warunków nie będą brane pod uwagę przez Organizatora.
11.    Organizator zastrzega sobie prawo do dochodzenia od Uczestnika roszczeń z tytułu wszelkich szkód poniesionych przez Organizatora, w związku z niespełnieniem przez danego Uczestnika wymogów określonych w Regulaminie.
12.    Jury powołane przez Organizatora Konkursu, wybierze najlepsze zdjęcie biorąc pod uwagę profil Portalu (zdjęcie związane z tematyka podróży) oraz walory estetyczne.

13.    Konkurs przeprowadzony będzie w 10 etapach:

1) od 22 do 28 lipca 2013 – publikacja wyniku w dniu 31 lipca

2) od 29 lipca do 4 sierpnia – publikacja wyniku w dniu 7 sierpnia

3) od 5 do 11 sierpnia – publikacja wyniku w dniu 14 sierpnia

4) od 12 do 18 sierpnia – publikacja wyniku w dniu 21 sierpnia

5) od 19 do 25 sierpnia – publikacja wyniku w dniu 28 sierpnia

6) od 26 sierpnia do 1 września – publikacja wyniku w dniu 4 września

7) od 2 do 8 września – publikacja wyniku w dniu 11 września

8) od 9 do 15 września – publikacja wyniku w dniu 18 września

9) od 16 do 22 września – publikacja wyniku w dniu 26 września

10) od 23 do 30 września – publikacja wyniku w dniu 3 października

 

W przypadku, kiedy zdjęcie zostanie dodane w ramach któregoś z etapów Konkursu, ale nie zostanie aktywowane w trakcie trwania tego etapu, zgłoszenie po aktywacji zdjęcia przechodzi na kolejny etap Konkursu.

Ważne: Wyłącznie zdjęcia aktywowane (opublikowane i widoczne w serwisie) będą brane pod uwagę w Konkursie.

14. Zwycięzca każdego etapu Konkursu będzie komunikowany na stronie http://promocje.holidaycheck.pl poprzez wskazanie osoby (tj. imienia).
15.    Uczestnicy Konkursu wskazani przez Organizatora w każdej z edycji wygrywają zestawy plażowe, w skład których wchodzi ręcznik oraz torba plażowa
16.    Uczestnikom Konkursu nie przysługują roszczenia o zamianę przyznanej Nagrody na inną Nagrodę lub na równowartość pieniężną. Jakiekolwiek roszczenia Uczestników Konkursu z tytułu nieotrzymania Nagrody, która nie została przyznana przez Organizatora, są wyłączone.
17.    Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni jednorazowo pocztą elektroniczną na adres e-mail podany podczas załączania zdjęcia, o sposobie i czasie dostarczenia mu Nagrody.
18.    Organizator podejmie tylko jedną próbę dostarczenia Nagrody. Nieodebranie Nagrody jest równoznaczne z rezygnacją z Nagrody, a zwycięzcy nie będą z tego tytułu przysługiwać jakiekolwiek roszczenia. Nagroda będzie przesyłana poleconą przesyłka pocztową.
19.    Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 ze zm.) w celu realizacji Konkursu, wyłonienia zwycięzcy, przekazywania Nagrody, doręczenia Nagrody i ogłoszenia wyników Konkursu i rozpatrywania reklamacji Uczestników oraz na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną od Organizatora, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz. U. 144 poz. 1204 ze zm.). Podanie danych osobowych (w tym adresu e -mail, oraz imienia oraz w przypadku zwycięzcy Konkursu imienia i nazwiska oraz nazwy miejscowości, w której zamieszkuje) ma charakter dobrowolny, jednak ich niepodanie uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie i uzyskanie Nagrody. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do danych osobowych, jak również możliwość ich poprawiania oraz usuwania. Przetwarzanie danych osobowych (tj. imienia) obejmuje ich publikację wraz z Opinią na stronach Portalu, a w zakresie danych osobowych zwycięzców Konkursu – również na stronie internetowej Portalu poświęconej Konkursowi.
20.    Administratorem danych osobowych jest wyłącznie Organizator. Dane osobowe Uczestników konkursu mogą zostać przekazane spółce „HolidayCheck” AG siedzibą w Bottighofen (Szwajcaria), który to podmiot stworzył i prowadzi Portal.
21.    Usunięcie danych osobowych Uczestnika jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie.
22.    Ewentualne reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu Uczestnicy Konkursu powinni zgłaszać na piśmie, za potwierdzeniem odbioru, w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia rozwiązania Konkursu, na adres Organizatora Konkursu: ul. Topiel 23, 00-342 Warszawa, z dopiskiem na kopercie „Zdjęcie Tygodnia”. Reklamacje zostaną rozpatrzone przez Organizatora w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia ich wpłynięcia do Organizatora. Reklamacje zgłoszone do Organizatora po terminie nie będą rozpatrywane. Decyzje Organizatora w sprawie reklamacji są ostateczne. Skierowanie sprawy na drogę sądową może nastąpić wyłącznie po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego.
23.    Regulamin konkursu znajduje się do wglądu w siedzibie Organizatora w Warszawie przy ulicy Topiel 23, 00-342 Warszawa oraz na stronie Portalu: http://promocje.holidaycheck.pl. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do dokonania zmian postanowień Regulaminu, z zastrzeżeniem, iż nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie, oraz do zmiany Nagród, z tym zastrzeżeniem, iż będzie to nagroda porównywalnej wartości, przy czym w takim przypadku Organizator zobowiązany będzie podać takie informacje w siedzibie Organizatora i na stronie Portalu: http://promocje.holidaycheck.pl.
24.    W przypadku ewentualnych roszczeń osób trzecich z tytułu naruszenia ich praw autorskich do zdjęć zamieszczonych przez Uczestnika Konkursu, dany Uczestnik Konkursu, który dopuścił się naruszenia praw autorskich, zobowiązany jest do pokrycia ewentualnych szkód poniesionych przez Organizatora, spółkę „HolidayCheck” AG siedzibą w Bottighofen (Szwajcaria) oraz osoby, których prawa zostały naruszone. Uczestnik Konkursu zobowiązuje się do nie zgłaszania jakichkolwiek roszczeń z wobec Organizatora lub spółki „HolidayCheck” AG siedzibą w Bottighofen (Szwajcaria) z tytułu przysługujących mu praw autorskich do dodanego przez siebie zdjęcia.
25.    Prawidłowe dodanie zdjęcia równoznaczne jest z przystąpieniem do Konkursu, co oznacza przyjęcie bez zastrzeżeń całości Regulaminu Konkursu oraz zobowiązanie się do przestrzegania określonych w nim zasad.
26.    Kontakt do Organizatora Konkursu:
„HolidayCheck Polska“ Sp. z o.o.
ul. Topiel 23 , 00-342 Warszawa,
mail: marketing@holidaycheck.pl
27.    W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.

 

 


 

CZWARTY ETAP DRUGIEJ EDYCJI WIOSENNEJ ROZSTRZYGNIĘTY:

Zwycięskie zdjęcie, którego autorką jest Anna, przedstawia Błękitne Groty na Zakynthos. Gratulujemy!

 

TRZECI ETAP DRUGIEJ EDYCJI WIOSENNEJ ROZSTRZYGNIĘTY:

Zwycięskie zdjęcie, którego autorem jest Tomek, przedstawia plażę Praia da Rocha w Portugalii. Gratulujemy!

 

DRUGI ETAP DRUGIEJ EDYCJI WIOSENNEJ ROZSTRZYGNIĘTY:

Zwycięskie zdjęcie, którego autorem jest Henryk, przedstawia plażę Cala d’Or na Majorce. Gratulujemy!

 

PIERWSZY ETAP DRUGIEJ EDYCJI WIOSENNEJ ROZSTRZYGNIĘTY:

Zwycięskie zdjęcie, którego autorem jest Adam, przedstawia wiosenny Ogród Saski w Warszawie. Gratulujemy!

O sposobie dostarczenia nagrody informujemy drogą e-mailową.


 

 

CZWARTY ETAP PIERWSZEJ EDYCJI WIOSENNEJ ROZSTRZYGNIĘTY:

Zwycięskie zdjęcie, którego autorką jest Karolina – Kinga, przedstawia Tatrzański Park Narodowy. Gratulujemy!

zdjecie_tygodnia_15kwietnia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRZECI ETAP PIERWSZEJ EDYCJI WIOSENNEJ ROZSTRZYGNIĘTY:

Zwycięskie zdjęcie, którego autorem jest Zbigniew, przedstawia Park Narodowy Banff w Kanadzie. Gratulujemy!

zdjecie_tygodnia_3etap

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DRUGI ETAP PIERWSZEJ EDYCJI WIOSENNEJ ROZSTRZYGNIĘTY:

Zwycięskie zdjęcie, którego autorką jest Magdalena, przedstawia Park Narodowy Tsavo w Kenii. Gratulujemy!

zdjecie_tygodnia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIERWSZY ETAP PIERWSZEJ EDYCJI WIOSENNEJ ROZSTRZYGNIĘTY:

Zwycięskie zdjęcie, którego autorem jest Jarek, przedstawia malowniczą wyspę Isla Saona. Gratulujemy!

O sposobie dostarczenia nagrody informujemy drogą e-mailową.

zdjecie_tygodnia_marzec_1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Wyniki styczniowej edycji Konkursu Zdjęcie Tygodnia:

CZWARTY ETAP ROZSTRZYGNIĘTY:

Zwycięskie zdjęcie, którego autorem jest Tomasz, przedstawia Khao Lak Lamru National Park w Tajlandii. Gratulujemy!

zdjecie_tygodnia_01_02_13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRZECI ETAP ROZSTRZYGNIĘTY:

Zwycięskie zdjęcie, którego autorem jest Regina, przedstawia Park Narodowy Timanfaya na wyspie Lanzarote. Gratulujemy!

zdjecie_tygodnia_25_01_13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DRUGI ETAP ROZSTRZYGNIĘTY:

Zwycięskie zdjęcie, którego autorem jest Kinga, przedstawia plażę Pirlanta w Turcji. Gratulujemy!

zdjecie_tygodnia_18_01_13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIERWSZY ETAP ROZSTRZYGNIĘTY:

Zwycięskie zdjęcie, którego autorem jest Paulina, przedstawia malowniczą Lagunę Balos. Gratulujemy!

O sposobie dostarczenia nagrody informujemy drogą e-mailową.

zdjecie_tygodnia_res

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz

pole opcjonalne