Opisz miejsce godne odwiedzenia w Niemczech,
a otrzymasz bilet do kina!


TOP 100 atrakcji turystycznych w Niemczech

812648_10151248202262934_1224425912_o_resMur berliński, katedra w Kolonii, Zamek Neuschwanstein, Allianz Arena w Monachium czy może park rozrywki Tropical Island? Która atrakcja turystyczna w Niemczech jest najbardziej warta polecenia?

Opisz to miejsce na Holidaycheck i zagłosuj na nie w plebiscycie,
a otrzymasz bilet do kina!

HolidayCheck, wspólnie z Niemiecką Centralą Turystyki, zaprasza do akcji mającej na celu wyłonienie 100 najciekawszych atrakcji turystycznych Niemiec.

Akcja trwa od 5 do 28 lutego 2013 r. lub do wyczerpania puli nagród*.

Co należy zrobić, aby otrzymać bilet?

  1. Zagłosuj na najciekawszą atrakcję turystyczną w Niemczech na stronie: www.Germany.travel
  2. Opisz tę atrakcję na www.HolidayCheck.pl. Wyłącznie poprawnie dodane i opublikowane opisy atrakcji uprawniają do otrzymania bezpłatnego biletu.

Osoby, które oddadzą swój głos w ankiecie oraz opiszą atrakcję turystyczną otrzymają e-mailem, w ciągu kilku dni roboczych od momentu opublikowania opinii na portalu, kupon na bilet do kin sieci Multikino, ważny do 30 czerwca 2013 r.

Nagrody:

Bilety* w formie unikalnych kodów są ważne w kinach sieci Multikino na terenie całej Polski na wszystkie seanse, za wyłączeniem pokazów specjalnych oraz filmów 3D, za okazaniem w kasie kina wydrukowanego e-maila z numerem kuponu, przesłanego przez HolidayCheck.

1155779337_new2

* Pula nagród w akcji to 501 biletów jednooosobowych.

REGULAMIN

I. Postanowienia ogólne

1.1 Organizatorami akcji promocyjnej są:

HolidayCheck Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Topiel 2, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawa w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000324121, NIP: 5272593962,REGON:141716344,

Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa z siedzibą w Warszawie przy ul. Miodowa 14 zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym – rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla miasta Warszawy. Wydział XII. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000093438 NIP 526-10-29-063,

zwani dalej „Organizatorem”.

1.2 Akcja organizowana jest w terminie: 05.02.2013-28.02.2013 lub do wyczerpania puli nagród (501 sztuk).
1.3 Akcja prowadzona jest na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
1.4 Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzania Akcji polegającej na:

– wypełnieniu ankiety – zagłosowaniu na atrakcję turystyczną w Niemczech – na ogólnodostępnej stronie http://www.germany.travel/en/towns-cities-culture/top-100/top_100_umfrage.html

– dodaniu opisu tejże atrakcji turystycznej w Niemczech na stronie: https://secure.holidaycheck.pl/dodaj-atrakcje.php zgodnie z obowiązującym w HolidayCheck regulaminem.

1.5 Definicje.
Przez terminy użyte w niniejszym Regulaminie rozumie się:
– Regulamin – niniejszy regulamin;
– Akcja – akcja promocyjna opisana w pkt. 1.4;
– Użytkownik – osoba korzystająca z Portalu www.holidaycheck.pl;
– Uczestnik Akcji – Użytkownik, który zgłosił się do akcji promocyjnej;

II. Zasady uczestnictwa w Akcji
2.1. Uczestnikami Akcji mogą być wyłącznie osoby fizyczne, które w dniu dokonania zgłoszenia do Akcji posiadają miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2.2. Uczestnikami Akcji nie mogą być pracownicy i przedstawiciele Organizatorów Akcji  oraz członkowie ich rodzin do drugiego stopnia pokrewieństwa oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Akcji na zlecenie Organizatorów.
2.3 Zasady wyłonienia osób nagrodzonych w Akcji opisane zostały w pkt. III Regulaminu.
2.4. Użytkownik może wziąć udział w Akcji tylko jeden raz.
2.5. Zgłoszenie udziału w Akcji oznacza akceptację jej zasad przewidzianych w niniejszym Regulaminie.
2.6. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za podanie przez Uczestników Akcji w związku z odbiorem nagrody w Akcji nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej. Podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej skutkuje odebraniem prawa do nagrody.
2.7. W Akcji mogą wziąć udział tylko osoby pełnoletnie.
2.8. Wzięcie udziału w Akcji oznacza zaakceptowanie wszystkich zasad określonych w Regulaminie.

III. Zasady przyznawania nagród w Akcji
3.1. Zadaniem Uczestnika Akcji jest

– wypełnienie formularza zamieszczonego na ogólnodostępnej stronie http://www.germany.travel/en/towns-cities-culture/top-100/top_100_umfrage.html służącego do zagłosowania na najbardziej godną polecenia atrakcję turystyczną Niemiec

– opisaniu tejże atrakcji na stronie https://secure.holidaycheck.pl/dodaj-atrakcje.php, zgodnie z regulaminem portalu HolidayCheck. Opis atrakcji zostanie zgodnie z regulaminem portalu poddany weryfikacji przez pracowników HolidayCheck, a następnie, jeśli nie budzić będzie ich zastrzeżeń, np. co do praw autorskich, zostanie opublikowany na stronach portalu HolidayCheck.
3.2. Kryterium wyłonienia osób nagrodzonych w Akcji  jest spełnienie przez Uczestnika obu powyższych warunków. Oba te warunki są równorzędne i jedynie wypełnienie ich w całości uprawnia do otrzymania nagrody.

3.3. Na adres e-mail Uczestnika Akcji, z którego wysłano zgłoszenie do Akcji i któremu zostanie zostanie wysłany e-mail, w ciągu kilku dni roboczych od momentu opublikowania opinii na portalu, z unikalnym kodem stanowiącym wirtualny bilet do kina sieci Multikino na terenie całej Polski.
3.4. Nad prawidłowością przebiegu Akcji czuwać będzie Komisja złożona z przedstawicieli Organizatorów. Komisja będzie m.in. nadzorować prawidłowość procedury przyznania nagród, stosownie do postanowień niniejszego Regulaminu.

3.5. Nagrodzonych zostanie pierwszych 501 Uczestników Akcji, spełniających wyżej wymienione warunki.
3.6. Nagrodami są wirtualne bilety do kina sieci Multikino, przekazane Uczestnikom drogą e-mailową w formie unikalnych kodów.

3.7 Każdy Uczestnik może otrzymać jedną nagrodę.
3.8. Nagrody, określone w pkt 3.7. nie podlegają wymianie na ich równowartość w pieniądzu, ani na nagrody innego rodzaju.

IV. Nagrody
4.1. Uczestnicy zostaną powiadomieni o wygraniu Nagrody drogą e-mailową zgodnie z pkt 3.3 niniejszego Regulaminu, a najpóźniej w dniu 15 marca 2013 r.
4.2. Nagroda zostanie przesłana indywidualnie do każdego Zwycięzcy Konkursu drogą e-mailową.
4.3. W przypadku nie spełnienia przez Uczestnika któregoś z wymogów Akcji, traci on prawo do nagrody.
4.4. Jednorazowa wartość nagrody nie przekracza 760 zł brutto. Przychód uzyskany z tytułu nagród uzyskanych w ramach Konkursu, o których mowa w punktach 3.1. i 3.7. niniejszego Regulaminu jest zwolniony z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
4.5. Podanie przez Uczestnika, stosownie do zapisów punktu 4.2. Regulaminu, nieprawdziwych danych lub podanie ich w terminie późniejszym niż czas trwania Akcji będzie stanowić przyczynę odmowy wydania Uczestnikowi nagrody.
4.6. Nagroda może zostać przyznana jedynie osobie, która spełni wszystkie warunki Konkursu.
4.7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność ani utrudnienia w odbiorze nagrody z przyczyn leżących po stronie nagrodzonego Uczestnika, w tym problemy związane z odbiorem poczty elektronicznej wysłanej przez HolidayCheck.

4.8 Bilety w formie unikalnych kodów zostaną wysłane wyłącznie do osób, które spełniły oba powyższe warunki, pocztą e-mail nie później niż do dnia 15 marca 2013 r. HolidayCheck ani Niemiecka Centrala Turystyki nie odpowiadają za opóźnienia w dostarczaniu kodów zarówno przez firmę Multikino, jak i wynikające z problemów z dostarczeniem poczty elektronicznej. Organizatorzy zastrzegają, iż ponowne wysłanie kodu ma miejsce wyłącznie  w uzasadnionych przypadkach – zostanie wówczas wysłany ten sam kod, który został wysłany za pierwszym razem. Kody zostają wysyłane na adres e-mail podany w trakcie procesu dodawania opinii o atrakcji turystycznej i finalizacji głosowania na atrakcję. Uczestnik może zmienić adres doręczenia wyłącznie drogą elektroniczną (e-mail z prośbą o zmianę adresu napisany na adres konkurs@holidaycheck.com).

 

V. Postępowanie reklamacyjne
5.1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Akcji Uczestnicy konkursu mogą zgłaszać na piśmie nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia Akcji. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data jej otrzymania przez Organizatorów.
5.2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji. Reklamacje powinny być zgłaszane na adres konkurs@holidaycheck.pl.
5.3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
5.4. Reklamacje rozpatrywane będą na podstawie niniejszego Regulaminu.
5.5. Uczestnik zostanie o decyzji powiadomiony listem wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

VI. Dane Osobowe
6.1. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu odbywa się zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
6.2. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników jest HolidayCheck AG z siedzibą w Bottighofen (właściciel portalu www.HolidayCheck.pl) oraz Niemiecka Centrala Turystyki e.V z siedzibą we Frankfurcie nad Menem.
6.3. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatorów, w celu realizacji obowiązków wynikających z przeprowadzenia Akcji. Uczestnik może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia.
6.4. Na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy o ochronie danych osobowych Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawienia lub usunięcia.

VII. Postanowienia końcowe
7.1 Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie: http://promocje.holidaycheck.pl/

7.2 Niniejszy Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady Akcji. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe związane z Akcją mają wyłącznie charakter informacyjny.
7.3 Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany niniejszego Regulaminu, jeśli nie wpłynie to na pogorszenie sytuacji Uczestników.
7.4 Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Akcją i będą rozstrzygane przez Sąd właściwy stosownie do obowiązujących przepisów.
7.5 W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

Dodaj komentarz

pole opcjonalne