Konkurs „Oceń hotel i wygraj!”


Oceń hotel i wygraj!Regulamin konkursu „Oceń hotel i wygraj!”
(dalej „Regulamin”)

Lista nagrodzonych poniżej.

1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Oceń hotel i wygraj!” (zwanym w dalszej części Regulaminu „Konkursem„) jest „HolidayCheck Polska” Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Topiel 23, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 324121, o Numerze Identyfikacji Podatkowej (NIP): 5272548269 (dalej „Organizatorem„), podmiot uprawniony do publikacji treści na portalu internetowym www.holidaycheck.pl (dalej „Portal”).2. Fundatorem nagród jest Organizator.

3. Konkurs trwa od 1 maja 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

4. W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, które ukończyły 18 lat. Osoby, które zgłosiły swój udział w Konkursie na zasadach, określonych w Regulaminie zwane są dalej „Uczestnikami„.

5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, a także osoby współpracujące z Organizatorem na innej podstawie niż stosunek pracy oraz członkowie rodzin tych osób. Przez członków rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

6. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik musi:

6.1.            złożyć poprawnie opinię na temat hotelu, w którym Uczestnik nocował w przeciągu ostatnich 24 miesięcy (dalej „Opinia”). Do złożenia Opinii służy ankieta, która zostanie wręczona Uczestnikowi przez przedstawiciela Organizatora lub podmiot z nim współpracujący;

6.2.            za poprawnie wypełnioną ankietę uważa się taką, która zawiera następujące informacje:

– Imię

– Adres e-mail

– Wiek

– Miejscowość

– Nazwa hotelu i miejscowość

– Rok i miesiąc podróży (wykluczone opinie na temat pobytów wcześniejszych niż 2 lata wstecz)

– Długość pobytu

(powyższe dane są niezbędne do weryfikacji prawdziwości oceny)

– Odpowiedź w minimum 5 polach (Ogólnie o hotelu, Położenie i okolica, Serwis, Pokój, Dodatkowe uwagi) zawierająca min. po 30 wyrazów na jedno pole.

– Informacje na temat typu podróży (para, wczasy rodzinne, z przyjaciółmi itd. oraz rodzaj urlopu: na plaży, zwiedzanie, sport, itd.)

– Czy hotel jest polecany: tak/nie

– Zaznaczona ilość przyznanych punktów w formie zakreślonych słoneczek we wszystkich ocenianych obszarach

(powyższe dane są niezbędne w celu uzyskania pełnego obrazu na temat obiektu noclegowego)

6.3.            zwrócić wypełnioną ankietę do:

a)      Organizatora drogą pocztową korzystając z koperty opatrzonej informacją o opłaconej należności za przesyłkę (na koszt Organizatora) – w przypadku ankiet opatrzonych kopertą

b)      lub bezpośrednio do przedstawiciela Organizatora, od którego otrzymał ankietę.

7. Uczestnik może zgłosić wiele Opinii do Konkursu, jednak każda musi dotyczyć innego obiektu noclegowego, w którym nocował Uczestnik.

8. Opinie muszą być prawdziwe, tj. dotyczyć obiektów, w których Uczestnik faktycznie nocował. W wyjątkowych przypadkach, gdy oddana opinia budzi zastrzeżenia HolidayCheck, Uczestnik może zostać poproszony o udokumentowanie swojego pobytu w ocenionym obiekcie.

9. Każda Opinia musi przejść pozytywną weryfikację Organizatora i zostać opublikowana na stronach internetowych Portalu, co oznacza, że Uczestnik po jej wprowadzeniu przez Organizatora do systemu będzie musiał ją następnie autoryzować poprzez kliknięcie w link z wiadomości e-maila wysłanej przez Organizatora od Uczestnika na adres podany w treści ankiety. Poprzez kliknięcie linku wskazanego w treści wyżej opisanej wiadomości e-mail Uczestnik udziela Organizatorowi niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie licencji na publikacje treści Opinii, wraz z imieniem i adresem e-mail Uczestnika, na stronach internetowych Portalu oraz na jej komercyjne wykorzystanie w działalności gospodarczej prowadzonej za pośrednictwem Portalu. Brak autoryzacji Opinii przez uczestnika oznacza rezygnację z Konkursu.

10. Zgłoszenie nie może zawierać treści sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami, naruszać praw osób trzecich, jak również nie może przedstawiać treści powszechnie uznanych za obraźliwe. Zgłoszenia, które nie spełniają powyższych warunków nie będą brane pod uwagę przez Organizatora.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do dochodzenia od Uczestnika roszczeń z tytułu wszelkich szkód poniesionych przez Organizatora, w związku z niespełnieniem przez danego Uczestnika wymogów określonych w Regulaminie.

12. Po zakończeniu dystrybucji ankiet oraz po procesie ich weryfikacji, tj. najpóźniej  w dniu 31 stycznia 2014 r., jury powołane przez Organizatora Konkursu, wybierze najlepszą, najoryginalniejszą, najciekawszą i najbardziej wartościową z punktu widzenia interesów Organizatora Opinię.

13. Rozwiązanie Konkursu nastąpi do dnia 31 stycznia 2014 r. na stronie www.promocje.holidaycheck.pl, poprzez wskazanie osoby (tj. imienia i nazwiska) wygrywającej Konkurs.

14. Uczestnicy Konkursu wskazani przez Organizatora wygrywają następujące nagrody (dalej „Nagrody”):

14.1.      1 miejsce: Kamera cyfrowa;

14.2.      2 miejsce: Aparat cyfrowy;

14.3.      Kolejne 10 miejsc: zestawy plażowe, w skład których wchodzi ręcznik oraz torba plażowa

14.4.   nagrody pieniężne w wysokości 1/9 wartości brutto bonu za 1 i 2 miejsce (z zastrzeżeniem pkt. 26 poniżej).

15. Uczestnikom Konkursu nie przysługują roszczenia o zamianę przyznanej Nagrody na inną Nagrodę lub na równowartość pieniężną. Jakiekolwiek roszczenia Uczestników Konkursu z tytułu nieotrzymania Nagrody, która nie została przyznana przez Organizatora, są wyłączone. Organizator  zastrzega  sobie  możliwość  nieprzyznania  nagród  w związku z brakiem zgłoszeń wyróżniających się w sposób znaczący na tle wszystkich pozostałych zgłoszeń konkursowych.

16. Zwycięzcy Konkursu zostaną najpóźniej do dnia 05 lutego 2014 r. włącznie powiadomieni pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany w treści ankiety, o sposobie i czasie dostarczenia mu Nagrody.

17. Organizator podejmie tylko jedną próbę dostarczenia Nagrody. Nieodebranie Nagrody jest równoznaczne z rezygnacją z Nagrody, a zwycięzcy nie będą z tego tytułu przysługiwać jakiekolwiek roszczenia. Nagroda będzie przesyłana i może zostać wydawana wyłącznie do rąk zwycięzcy. Podczas wydania Nagrody zwycięzca będzie zobowiązany do okazania osobie wydającej Nagrodę dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość zwycięzcy (np. dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, legitymacja).

18. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 ze zm.) w celu realizacji Konkursu, wyłonienia zwycięzcy, przekazywania Nagrody, doręczenia Nagrody, rozliczania Nagrody, i ogłoszenia wyników Konkursu i rozpatrywania reklamacji Uczestników oraz na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną od Organizatora, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz. U. 144 poz. 1204 ze zm.). Podanie danych osobowych (w tym adresu e -mail, oraz imienia oraz w przypadku zwycięzcy Konkursu imienia i nazwiska oraz nazwy miejscowości, w której zamieszkuje) ma charakter dobrowolny, jednak ich niepodanie uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie i uzyskanie Nagrody. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do danych osobowych, jak również możliwość ich poprawiania oraz usuwania. Przetwarzanie danych osobowych (tj. imienia) obejmuje ich publikację wraz z Opinią na stronach Portalu, a w zakresie danych osobowych zwycięzców Konkursu – również na stronie internetowej Portalu poświęconej Konkursowi.

19. Administratorem danych osobowych jest wyłącznie Organizator. Dane osobowe Uczestników konkursu mogą zostać przekazane spółce „HolidayCheck” AG siedzibą w Bottighofen (Szwajcaria), który to podmiot stworzył i prowadzi Portal.

20. Usunięcie danych osobowych Uczestnika jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie.

21. Ewentualne reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu Uczestnicy Konkursu powinni zgłaszać na piśmie, za potwierdzeniem odbioru, w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia rozwiązania Konkursu, na adres Organizatora Konkursu: ul. Topiel 23, 00-342 Warszawa, z dopiskiem na kopercie „Oceń hotel i wygraj!”. Reklamacje zostaną rozpatrzone przez Organizatora w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia ich wpłynięcia do Organizatora. Reklamacje zgłoszone do Organizatora po terminie nie będą rozpatrywane. Decyzje Organizatora w sprawie reklamacji są ostateczne. Skierowanie sprawy na drogę sądową może nastąpić wyłącznie po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego.

22. Regulamin konkursu znajduje się do wglądu w siedzibie Organizatora w Warszawie przy ulicy Topiel 23, 00-342 Warszawa oraz na stronie Portalu: www.promocje.holidaycheck.pl. Wgląd do Regulaminu dostępny możliwy jest również u przedstawicieli Organizatora rozdających ankiety. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do dokonania zmian postanowień Regulaminu, z zastrzeżeniem, iż nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie, oraz do zmiany Nagród, z tym zastrzeżeniem, iż będzie to nagroda porównywalnej wartości, przy czym w takim przypadku Organizator zobowiązany będzie podać takie informacje w siedzibie Organizatora i na stronie Portalu: www.promocje.holidaycheck.pl.

23. W przypadku ewentualnych roszczeń osób trzecich z tytułu naruszenia ich praw autorskich do treści umieszczonych w Opinii oddanych przez Uczestnika Konkursu, dany Uczestnik Konkursu, który dopuścił się naruszenia praw autorskich, zobowiązany jest do pokrycia ewentualnych szkód poniesionych przez Organizatora, spółkę „HolidayCheck” AG siedzibą w Bottighofen (Szwajcaria) oraz osoby, których prawa zostały naruszone. Uczestnik Konkursu zobowiązuje się do nie zgłaszania jakichkolwiek roszczeń z wobec Organizatora lub spółki „HolidayCheck” AG siedzibą w Bottighofen (Szwajcaria) z tytułu przysługujących mu praw autorskich do oddanej przez siebie Opinii.

24. Prawidłowe złożenie Opinii równoznaczne jest z przystąpieniem do Konkursu, co oznacza przyjęcie bez zastrzeżeń całości Regulaminu Konkursu oraz zobowiązanie się do przestrzegania określonych w nim zasad.

25. Kontakt do Organizatora Konkursu:

„HolidayCheck Polska“ Sp. z o.o.

ul. Topiel 23 , 00-342 Warszawa,

mail: marketing@holidaycheck.pl

26. W przypadku, gdy zaistnieje taki obowiązek, Organizator zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku (tj. Dz. U. z 2000 r., nr 14 poz. 176 ze zm.), przed wydaniem Nagrody zwycięzcy Konkursu obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy od wartości Nagrody, a zwycięzca Konkursu zobowiązany jest w takim przypadku do uiszczenia tego wskazanej wartości podatku Organizatorowi. W przypadku Nagród pieniężnych, podatek dochodowy od wygranej w Konkursie zostanie potrącony przez Organizatora z części tej Nagrody pieniężnej, o której mowa w pkt. 14.4 Regulaminu.

27. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
28 stycznia 2014 r.

Jury zadecydowało o nieprzyznaniu nagrody 1 oraz 2 ze względu na brak zgłoszeń wyróżniających się korzystnie w sposób znaczący na tle wszystkich zgłoszonych opinii. Zadecydowano jednak o przyznaniu dwóch wyróżnień.

Lista nagrodzonych zestawami plażowymi:

1. Michał: „Prorodzinny hotel dla każdego”
2. Monika: „Hotel Gardelli Art”
3. Mateusz: „Ocena miejscowości Kos i hotelu Palm Beach”
4. Grzegorz: „Hotel Mitis Norida Beach”
5. Piotr: „Hotel BlueBay Banús”
6. Anita: „Pozytywna”
7. Krzysztof: „Hotel Caprici”
8. Grażyna: „Wakacje w Ulcinj”
9. Klaudia: „Uśmiech na twarzach wczasowiczów i obsługi”
10. Ewelina: „Hotel Princess Andrianna”

Dwie nagrody specjalne*:
Joanna: „Belwederskie Imperium dla małych i dużych”
Weronika: „Powrócę tu z całą pewnością!”

*Wyróżnione osoby otrzymują kod na bezpłątne wykonanie fotoksiążki firmy CEWE.

 

Dodaj komentarz

pole opcjonalne