Konkurs „Opinia Tygodnia”


opinia_tygodniaZapraszamy do wzięcia udziału w nowym Konkursie „Opinia Tygodnia”!

Przez całe lato (od 22 lipca do 3 października) co tydzień wybieramy najciekawszą opinię o hotelu, spośród wszystkich dodanych na www.holidaycheck.pl przez naszych Użytkowników.

Nagrodą w każdym z dziesięciu etapów trwających tydzień jest zestaw plażowy, w skład którego wchodzi ręcznik oraz torba plażowa ze wskaźnikiem promieni UV.

Co należy zrobić:

1. Zamieścić na HolidayCheck opinię o hotelu, w którym nocowało się w ciągu ostatnich 2 lat: https://secure.holidaycheck.pl/dodaj-opinie.php

2. Aktywować zgłoszenie poprzez kliknięcie w link wysłany na adres e-mail podany podczas zamieszczania opinii

3. Co tydzień oczekiwać informacji o wynikach poszczególnych etapach Konkursu

Powodzenia!

O sposobie dostarczenia nagrody informujemy drogą e-mailową.

 

DZIESIĄTY, OSTATNI ETAP EDYCJI LETNIEJ ROZSTRZYGNIĘTY:

Zwycięska opinia, której autorką jest Magda dotyczy hotelu Bieszczadzki Gościniec Carpatia.

„Najlepszy hotel, w jakim byłam”

 

 

DZIEWIĄTY ETAP EDYCJI LETNIEJ ROZSTRZYGNIĘTY:

Zwycięska opinia, której autorem jest Daniel dotyczy hotelu Club Grand Side w Turcji.

„Club Grand Side – polecam”

 

 

ÓSMY ETAP EDYCJI LETNIEJ ROZSTRZYGNIĘTY:

Zwycięska opinia, której autorką jest Monika dotyczy hotelu Side Serenis w Turcji.

„Polecamy, wszystko super, tylko jedno „ale”

 

 

SIÓDMY ETAP EDYCJI LETNIEJ ROZSTRZYGNIĘTY:

Zwycięska opinia, której autorką jest Daria dotyczy hotelu Spiros & Soula na Krecie.

„Spiros Soula – naprawdę warto!”

 

 

SZÓSTY ETAP EDYCJI LETNIEJ ROZSTRZYGNIĘTY:

Zwycięska opinia, której autorem jest Michał dotyczy hotelu Zamek na Skale.

„Niektóre wcześniejsze opinie są niesprawiedliwe”

 

 

PIĄTY ETAP EDYCJI LETNIEJ ROZSTRZYGNIĘTY:

Zwycięska opinia, której autorką jest Aleksandra dotyczy hotelu Hotel Green Beach w Turcji.

Gratulujemy!

„ Piekło w raju”

 

 

CZWARTY ETAP EDYCJI LETNIEJ ROZSTRZYGNIĘTY:

Zwycięska opinia, której autorką jest Ewa dotyczy hotelu Club Magic Life Africana IMPERIAL w Tunezji. Gratulujemy!

„Do tej pory najlepszy w Tunezji”

 

TRZECI ETAP EDYCJI LETNIEJ ROZSTRZYGNIĘTY:

Zwycięska opinia, której autorką jest Agnieszka dotyczy hotelu Mikołajki Resort by DeSilva. Gratulujemy!

„Rewelacyjny hotel godny polecenia”

 

DRUGI ETAP EDYCJI LETNIEJ ROZSTRZYGNIĘTY:

Zwycięska opinia, której autorką jest Iwona dotyczy hotelu Radisson Fisherman’s Wharf. Gratulujemy!

„Świetny hotel w super lokalizacji”

 

PIERWSZY ETAP EDYCJI LETNIEJ ROZSTRZYGNIĘTY:

Zwycięska opinia, której autorką jest Basia dotyczy hotelu Royal Hotel Adam & Eve. Gratulujemy!

„Rozrywkowy raj…”

 


Konkurs „Opinia Tygodnia”

Regulamin

1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Opinia Tygodnia” (zwanym w dalszej części Regulaminu “Konkursem”) jest „HolidayCheck Polska” Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Topiel 23, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 324121, o Numerze Identyfikacji Podatkowej (NIP): 5272548269 (dalej “Organizatorem”), podmiot uprawniony do publikacji treści na portalu internetowym www.holidaycheck.pl (dalej „Portal”).
2.    Fundatorem nagród jest Organizator.
3.    Konkurs trwa od 22 lipca do 3 października 2013 roku.

4.    W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, które ukończyły 18 lat. Osoby, które zgłosiły swój udział w Konkursie na zasadach, określonych w Regulaminie zwane są dalej “Uczestnikami”.
5.    W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, a także osoby współpracujące z Organizatorem na innej podstawie niż stosunek pracy oraz członkowie rodzin tych osób. Przez członków rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
6.    Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik musi dodać na portalu www.holidaycheck.pl opinię o hotelu zgodnie z Regulaminem portalu: http://www.holidaycheck.pl/regulamin+u%C5%BCytkowania.php (w szczególności musi posiadać pełne prawa autorskie, a opinia nie może naruszać praw osób trzecich oraz przedstawiać prawdziwy stan rzeczy) oraz z wytycznymi zawartymi w sekcji „FAQ – Opinie o hotelach”: http://www.holidaycheck.pl/faq.

7.    Uczestnik może zgłosić do Konkursu wiele opinii o różnych hotelach, pod warunkiem, że nocował w opisanych hotelach w ciągu ostatnich 2 lat.
8.    Każda opinia musi przejść pozytywną weryfikację Organizatora i zostać opublikowana na stronach internetowych Portalu, co oznacza, że Uczestnik po jej wprowadzeniu będzie musiał ją następnie autoryzować poprzez kliknięcie w link z wiadomości e-maila wysłanej przez Organizatora do Uczestnika. Poprzez kliknięcie linku wskazanego w treści wyżej opisanej wiadomości e-mail Uczestnik udziela Organizatorowi niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie licencji na publikację opinii wraz z imieniem na stronach internetowych Portalu oraz na jej komercyjne wykorzystanie w działalności gospodarczej prowadzonej za pośrednictwem Portalu. Brak autoryzacji opinii przez uczestnika oznacza rezygnację z Konkursu.

9. W przypadkach, gdy dodana opinia budzi zastrzeżenia HolidayCheck (np. co do autorstwa, prawdziwości zawartych tam danych lub jest zdublowana w serwisie) opinia może nie zostać opublikowana.
10.    Zgłoszenie nie może zawierać treści sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami, naruszać praw osób trzecich, jak również nie może zawierać treści powszechnie uznanych za obraźliwe. Zgłoszenia, które nie spełniają powyższych warunków nie będą brane pod uwagę przez Organizatora.
11.    Organizator zastrzega sobie prawo do dochodzenia od Uczestnika roszczeń z tytułu wszelkich szkód poniesionych przez Organizatora, w związku z niespełnieniem przez danego Uczestnika wymogów określonych w Regulaminie.
12.    Jury powołane przez Organizatora Konkursu, wybierze najciekawszą opinię biorąc pod uwagę profil Portalu.

13.    Konkurs przeprowadzony będzie w 10 etapach:

1) od 22 do 28 lipca 2013 – publikacja wyniku w dniu 31 lipca

2) od 29 lipca do 4 sierpnia – publikacja wyniku w dniu 7 sierpnia

3) od 5 do 11 sierpnia – publikacja wyniku w dniu 14 sierpnia

4) od 12 do 18 sierpnia – publikacja wyniku w dniu 21 sierpnia

5) od 19 do 25 sierpnia – publikacja wyniku w dniu 28 sierpnia

6) od 26 sierpnia do 1 września – publikacja wyniku w dniu 4 września

7) od 2 do 8 września – publikacja wyniku w dniu 11 września

8) od 9 do 15 września – publikacja wyniku w dniu 18 września

9) od 16 do 22 września – publikacja wyniku w dniu 26 września

10) od 23 do 30 września – publikacja wyniku w dniu 3 października

 

W przypadku, kiedy opinia zostanie dodana w ramach któregoś z etapów Konkursu, ale nie zostanie aktywowana w trakcie trwania tego etapu, zgłoszenie po aktywacji opinii przechodzi na kolejny etap Konkursu.

Ważne: Wyłącznie opinie aktywowane (opublikowane i widoczne w serwisie) będą brane pod uwagę w Konkursie.

14. Zwycięzca każdego etapu Konkursu będzie komunikowany na stronie http://promocje.holidaycheck.pl poprzez wskazanie osoby (tj. imienia).
15.    Uczestnicy Konkursu wskazani przez Organizatora w każdej z edycji wygrywają zestawy plażowe, w skład których wchodzi ręcznik oraz torba plażowa
16.    Uczestnikom Konkursu nie przysługują roszczenia o zamianę przyznanej Nagrody na inną Nagrodę lub na równowartość pieniężną. Jakiekolwiek roszczenia Uczestników Konkursu z tytułu nieotrzymania Nagrody, która nie została przyznana przez Organizatora, są wyłączone.
17.    Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni jednorazowo pocztą elektroniczną na adres e-mail podany podczas dodawania opinii, o sposobie i czasie dostarczenia mu Nagrody.
18.    Organizator podejmie tylko jedną próbę dostarczenia Nagrody. Nieodebranie Nagrody jest równoznaczne z rezygnacją z Nagrody, a zwycięzcy nie będą z tego tytułu przysługiwać jakiekolwiek roszczenia. Nagroda będzie przesyłana poleconą przesyłka pocztową.
19.    Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 ze zm.) w celu realizacji Konkursu, wyłonienia zwycięzcy, przekazywania Nagrody, doręczenia Nagrody i ogłoszenia wyników Konkursu i rozpatrywania reklamacji Uczestników oraz na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną od Organizatora, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz. U. 144 poz. 1204 ze zm.). Podanie danych osobowych (w tym adresu e -mail, oraz imienia oraz w przypadku zwycięzcy Konkursu imienia i nazwiska oraz nazwy miejscowości, w której zamieszkuje) ma charakter dobrowolny, jednak ich niepodanie uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie i uzyskanie Nagrody. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do danych osobowych, jak również możliwość ich poprawiania oraz usuwania. Przetwarzanie danych osobowych (tj. imienia) obejmuje ich publikację wraz z Opinią na stronach Portalu, a w zakresie danych osobowych zwycięzców Konkursu – również na stronie internetowej Portalu poświęconej Konkursowi.
20.    Administratorem danych osobowych jest wyłącznie Organizator. Dane osobowe Uczestników konkursu mogą zostać przekazane spółce „HolidayCheck” AG siedzibą w Bottighofen (Szwajcaria), który to podmiot stworzył i prowadzi Portal.
21.    Usunięcie danych osobowych Uczestnika jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie.
22.    Ewentualne reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu Uczestnicy Konkursu powinni zgłaszać na piśmie, za potwierdzeniem odbioru, w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia rozwiązania Konkursu, na adres Organizatora Konkursu: ul. Topiel 23, 00-342 Warszawa, z dopiskiem na kopercie „Opinia Tygodnia”. Reklamacje zostaną rozpatrzone przez Organizatora w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia ich wpłynięcia do Organizatora. Reklamacje zgłoszone do Organizatora po terminie nie będą rozpatrywane. Decyzje Organizatora w sprawie reklamacji są ostateczne. Skierowanie sprawy na drogę sądową może nastąpić wyłącznie po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego.
23.    Regulamin konkursu znajduje się do wglądu w siedzibie Organizatora w Warszawie przy ulicy Topiel 23, 00-342 Warszawa oraz na stronie Portalu: http://promocje.holidaycheck.pl. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do dokonania zmian postanowień Regulaminu, z zastrzeżeniem, iż nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie, oraz do zmiany Nagród, z tym zastrzeżeniem, iż będzie to nagroda porównywalnej wartości, przy czym w takim przypadku Organizator zobowiązany będzie podać takie informacje w siedzibie Organizatora i na stronie Portalu: http://promocje.holidaycheck.pl.
24.    W przypadku ewentualnych roszczeń osób trzecich z tytułu naruszenia ich praw autorskich do opinii zamieszczonych przez Uczestnika Konkursu, dany Uczestnik Konkursu, który dopuścił się naruszenia praw autorskich, zobowiązany jest do pokrycia ewentualnych szkód poniesionych przez Organizatora, spółkę „HolidayCheck” AG siedzibą w Bottighofen (Szwajcaria) oraz osoby, których prawa zostały naruszone. Uczestnik Konkursu zobowiązuje się do nie zgłaszania jakichkolwiek roszczeń z wobec Organizatora lub spółki „HolidayCheck” AG siedzibą w Bottighofen (Szwajcaria) z tytułu przysługujących mu praw autorskich do dodanej przez siebie opinii.
25.    Prawidłowe dodanie opinii równoznaczne jest z przystąpieniem do Konkursu, co oznacza przyjęcie bez zastrzeżeń całości Regulaminu Konkursu oraz zobowiązanie się do przestrzegania określonych w nim zasad.
26.    Kontakt do Organizatora Konkursu:
„HolidayCheck Polska“ Sp. z o.o.
ul. Topiel 23 , 00-342 Warszawa,
mail: marketing@holidaycheck.pl
27.    W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.

 

 

Dodaj komentarz

pole opcjonalne