Dodaj opinię i zamów CEWE Fotoksiążkę z rabatem 50%


baner-cewe-300x250Dla wszystkich, którzy w dniach od 31 stycznia do 20 lutego 2014 r. dodadzą opinię o hotelu i po weryfikacji zostanie ona opublikowana na stronie www.holidaycheck.pl mamy niespodziankę! Każda opublikowana opinia zostanie nagrodzona kodem rabatowym 50% na wszystkie CEWE Fotoksiążki!

Dodatkowo, każdego dnia trwania akcji, dwóch autorów najciekawszych opinii dnia zostanie nagrodzonych kodem na CEWE Fotoksiążkę (duża A4 lub większa, twarda okładka, druk cyfrowy) o wartości 135 zł!

 

(Lista Zwycięzców – poniżej)

Czym jest CEWE Fotoksiążka? To unikalny, zaprojektowany przez Ciebie album ze zdjęciami w formie spersonalizowanej książki. Dzięki CEWE Fotoksiążce opowiesz swoją historię, ilustrując ją zdjęciami oraz tekstem!

Co należy zrobić:

  1. Zamieść na stronie www.holidaycheck.pl opinię o hotelu, w którym nocowałeś w ciągu ostatnich 2 lat
  2. Poczekaj na wiadomość o publikacji Twojej opinii na portalu (jedynie opublikowane opinie, zgodne z regulaminem portalu HolidayCheck, to znaczy takie, które przeszły proces weryfikacji uprawniają do otrzymania rabatu na CEWE Fotoksiążki)
  3. W ciągu maksymalnie 5 dni roboczych otrzymasz e-maila z Twoim unikalnym kodem uprawniających do stworzenia Fotoksiążki CEWE z 50% rabatem.
  4. Pobierz ze strony  http://www.odbitki.fotojoker.pl/pobierz-program.html i zainstaluj bezpłatny program do tworzenia CEWE Fotoksiążki
  5. Zaprojektuj swoją Fotoksiążkę, a na końcu zamówienia wpisz kod w miejsce „Bon rabatowy”
  6. Odbierz swoją CEWE Fotoksiążkę w Fotojoker lub w opcji z odbiorem w domu.

 

Promocja dotyczy  wszystkich CEWE Fotoksiążek. Tylko jeden kod przypada na jednego użytkownika. Promocja nie obejmuje Fotozeszytów ani kosztu wysyłki. CEWE Fotoksiążkę można zamówić do dnia 28 lutego 2014 r.

Za opóźnienia w realizacji zamówienia CEWE Fotoksiążki nie odpowiada HolidayCheck, a partner akcji, firma CEWE.

Użytkownicy, którzy zdecydują się skorzystać z kodu rabatowego, wyrażają zgodę na wykorzystanie swojego adresu e-mail w celu komunikacji marketingowej przez firmę HolidayCheck, CEWECOLOR oraz FOTOJOKER.

Użytkownik poprzez wzięcie udziału w promocji wyraża niniejszym zgodę na postanowienia Regulaminu Promocji.


 

REGULAMIN

1. Organizatorami promocji (dalej „Promocja”) są:

„HolidayCheck Polska” Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Topiel 23, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 324121, o Numerze Identyfikacji Podatkowej (NIP): 5272548269 (dalej: “ HolidayCheck “), podmiot uprawniony do publikacji treści na portalu internetowym www.holidaycheck.pl (dalej: „Portal”).

oraz

„CEWE COLOR” Sp. z o.o., z siedzibą w Kędzierzynie – Koźlu, przy ul. Strzelecka 11, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy pod numerem KRS: 0000175864 (dalej: „CEWE COLOR”)

dalej wspólnie jako „Organizatorzy”.

2. Fundatorami nagród w Promocji (rabatów na produkty „CEWE Fotoksiążki”) są Organizatorzy.

3. Promocja trwa od 31 stycznia 2014 roku do 20 lutego 2014 roku (lub do wyczerpania puli nagród w promocji – informacja zostanie podana na stronie Promocji).

4. Aby wziąć udział w promocji uczestnik (dalej „Uczestnik”) musi po kolei wykonać następujące czynności:

4.1. Złożyć poprawnie i zgodnie z regulaminem Portalu dostępnym na stronie  http://www.holidaycheck.pl/regulamin+u%C5%BCytkowania.php opinię w języku polskim na temat hotelu, w którym Uczestnik nocował w ciągu ostatnich 24 miesięcy (dalej „Opinia”). Do złożenia Opinii służy ankieta dostępna pod adresem: https://secure.holidaycheck.pl/dodaj-opinie.php. Możliwość podjęcia przez Uczestnika dalszych czynności w celu uzyskania rabatu uzależniona jest od publikacji Opinii na stronach Portalu zgodnie z dalszymi postanowieniami niniejszego regulaminu.

4.2 Pobrać ze strony  http://www.odbitki.fotojoker.pl/pobierz-program.html  i zainstalować bezpłatny program do tworzenia „CEWE Fotoksiążki”.

4.3 W trakcie dokonywania zamówienia na produkty „CEWE Fotoksiążka” wpisać unikalny kod, który zostanie przekazany Uczestnikowi e-mailem (udostępnionym podczas składania Opinii) w ciągu 5 dni roboczych od dnia publikacji Opinii na stronach Portalu. Rabat 50% zostanie naliczony do zamówienia na produkty „CEWE Fotoksiążki”.

5. Każda Opinia musi przejść pozytywną weryfikację HolidayCheck i zostać opublikowana na stronach internetowych Portalu, co oznacza, że Uczestnik po jej wprowadzeniu do systemu będzie musiał ją następnie autoryzować poprzez kliknięcie w link z wiadomości e-mail wysłanej przez HolidayCheck do Uczestnika. Poprzez kliknięcie linku wskazanego w treści wyżej opisanej wiadomości e-mail Uczestnik, zgodnie z postanowieniami regulaminu Portalu, udziela Organizatorowi niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie licencji na publikacje treści Opinii, wraz z imieniem i adresem e-mail Uczestnika, na stronach internetowych Portalu oraz na jej komercyjne wykorzystanie w działalności gospodarczej prowadzonej za pośrednictwem Portalu. Brak autoryzacji Opinii przez uczestnika oznacza rezygnację z udziału w Promocji.

6. Zgłoszenie Opinii powinno być zgodne z postanowieniami regulaminu Portalu, a w szczególności nie powinno zawierać treści sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami, naruszać praw osób trzecich, jak również nie może przedstawiać treści powszechnie uznanych za obraźliwe. Zgłoszenia Opinii, które nie spełniają powyższych warunków, nie będą brane pod uwagę przez Organizatora.

7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dochodzenia od Uczestnika roszczeń z tytułu wszelkich szkód poniesionych przez Organizatorów, w związku z niespełnieniem przez danego Uczestnika wymogów określonych w niniejszym regulaminie.

8. Uczestnikom spełniającym powyższe wymagania przysługuje kod uprawniający do uzyskania rabatu w wysokości 50% na produkty „CEWE Fotoksiążki” (dalej „Nagroda”). Promocja nie dotyczy Fotozeszytów. Kod promocyjny może być zrealizowany do dnia 28 lutego 2014 r. Promocja nie obejmuje kosztów wysyłki „CEWE Fotoksiążki” ani jej dostawy do punktu odbioru.

9. Jednemu Uczestnikowi może przysługiwać tylko jeden kod rabatowy. Uczestnikom promocji nie przysługują roszczenia o zamianę przyznanej Nagrody na inną Nagrodę lub na równowartość pieniężną. Jakiekolwiek roszczenia Uczestników Promocji z tytułu nieotrzymania Nagrody, która nie została przyznana przez Organizatorów ze względu na naruszenie postanowień niniejszego regulaminu, są wyłączone.

10. Kod rabatowy (Nagroda) zostanie wysłany do Uczestników uprawnionych do jego otrzymania, na adres e-mail podany przy wprowadzaniu Opinii w ciągu 5 dni roboczych.

11. Dodatkowo każdego dnia trwania Promocji wyłonione zostaną 2 najciekawsze opinie dnia przez jury powołane przez HolidayCheck. Autorzy najciekawszych opinii dnia otrzymają kod uprawniający do stworzenia bezpłatnie CEWE Fotoksiążki o wartości 135 zł (Fotoksiążka duża A4 lub większa, twarda okładka, druk cyfrowy). Lista zwycięskich opinii publikowana na stronie promocje.holidaycheck.pl, maksymalnie w ciągu 5 dni roboczych. Zwycięzcy będą informowani o przyznaniu nagrody drogą e-mailową, na adres podany przy zgłaszaniu opinii. Koszt przesyłki Fotoksiążki lub jej modyfikacje (np. dodatkowe strony) przekraczające kosztami założoną kwotę Nagrody, pokrywa nagrodzona osoba.

11. HolidayCheck podejmie tylko jedną próbę dostarczenia Nagrody. Nieskorzystanie z kodu jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Promocji, a osobie rezygnującej nie będą z tego tytułu przysługiwać jakiekolwiek roszczenia. Organizatorzy nie odpowiadają za techniczne trudności z niedostarczeniem lub nieodczytaniem wiadomości e-mail zawierającej kod, które pozostają poza ich uzasadnioną kontrolą. Wyłączną odpowiedzialność za realizacje Nagrody, tzn. przyznanie rabatu na produkty „CEWE Fotoksiążki” na skutek użycia kodu promocyjnego, ponosi CEWE COLOR.

12. Uczestnicy Promocji wyrażają zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych przez Organizatorów, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 ze zm.) w celu realizacji postanowień regulaminu Promocji oraz na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną od Organizatorów (HolidayCheck, CEWE COLOR) oraz partnera usługi CEWE Fotoksiażka – firmę FOTOJOKER, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz. U. 144 poz. 1204 ze zm.). Podanie danych osobowych (w tym adresu e-mail) ma charakter dobrowolny, jednak jego niepodanie uniemożliwia wzięcie udziału w Promocji i uzyskanie Nagrody. Uczestnikowi Promocji przysługuje prawo wglądu do danych osobowych, jak również możliwość ich poprawiania oraz usuwania.

13. Administratorem danych osobowych są Organizatorzy. Dane osobowe Uczestników Promocji mogą zostać przekazane spółce „HolidayCheck” AG siedzibą w Bottighofen (Szwajcaria), który to stworzył podmiot HolidayCheck i prowadzi Portal.

14. Usunięcie danych osobowych Uczestnika jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Promocji.

15. Ewentualne reklamacje dotyczące przebiegu Promocji Uczestnicy powinni zgłaszać na piśmie, za potwierdzeniem odbioru, w ciągu 14 dni kalendarzowych od zakończenia Promocji, na adres Organizatora: HolidayCheck Polska Sp. z o.o., ul. Topiel 23, 00-342 Warszawa, z dopiskiem na kopercie „CEWE Fotoksiążka”. Reklamacje zostaną rozpatrzone przez Organizatora w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia ich wpłynięcia do Organizatora. Skierowanie sprawy na drogę sądową może nastąpić wyłącznie po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego.

16. Regulamin Promocji znajduje się do wglądu w siedzibie HolidayCheck w Warszawie przy ulicy Topiel 23, 00-342 Warszawa oraz na stronie Portalu: http://promocje.holidaycheck.pl. HolidayCheck zastrzega sobie prawo do dokonania zmian postanowień Regulaminu, które wszakże nie będą naruszać praw dotychczas nabytych przez Uczestników, przy czym w takim przypadku Organizator zobowiązany będzie podać takie informacje w siedzibie Organizatora i na stronie Portalu: http://promocje.holidaycheck.pl.

17. W przypadku ewentualnych roszczeń osób trzecich z tytułu naruszenia ich praw autorskich do treści umieszczonych w Opinii oddanych przez Uczestnika promocji, dany Uczestnik, który dopuścił się naruszenia praw autorskich, zobowiązany jest do pokrycia ewentualnych szkód poniesionych przez Organizatorów lub  spółkę „HolidayCheck” AG siedzibą w Bottighofen (Szwajcaria) oraz osoby, których prawa zostały naruszone.

18. Zgłoszenie Opinii i skorzystanie z kodu promocyjnego równoznaczne jest z przystąpieniem do Promocji, co oznacza przyjęcie bez zastrzeżeń całości niniejszego regulaminu Promocji oraz zobowiązanie się do przestrzegania określonych w nim zasad.

19. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.

____________________________________________________________________________________________

Zwycięzcy:

31 stycznia:
1. Tomasz: „Suuuper wakacje w ogromnym resorcie”
2. Joanna: „Wspaniałe wakacje z nutą Afryki w Europie”

1 lutego:
1. Marek: „Wspaniały styczeń w Barcelo Santiago”
2. Katarzyna: „Znakomity wybór – komfort i wysoka jakość usług”

2 lutego:
1. Kamila: „Opinia o Helan”
2. Anna: „Super ferie zimowe w super hotelu!”
3 lutego:
1. Kinga: „Hotel godny polecenia”
2. Anna: „Bardzo udany pobyt”

4 lutego:
1. Asia: „Warto tu przyjechać!”
2. Joanna: „Historyczny weekend śladami seriali”

5 lutego:
1. Agnieszka: „Słodkie lenistwo, spektakularny widok..”
2. Kamil: „Dobry hotel z świetną lokalizacją”

6 lutego:
1. Rafał: „Miejsce, które można pokochać”
2. Natalia: „Udany, przyjemny urlop”

7 lutego:
1. Marcin: „Polecam gorąco”
2. Monika: „Hotel godny polecenia”

8 lutego:
1. Aneta: „Kolejny udany pobyt w hotelu Stok!”
2. Gosia: „Super animatorzy, świetny wypoczynek”

9 lutego:
1. Kasia: „Przyjemny hotel”
2. Justyna: „Rodzinne ferie w Zalesiu – 5 z minusem”
10 lutego:
1. Paweł: „Wspaniały Hotel Concordia w cudownym miejscu!”
2. Kasia: „Wakacje życia z mężem i przyjaciółmi”

11 lutego:
1. Anna: „Rodzinne „ferie” zimowe – polecam!”
2. Artur: „Pobyt z atrakcją w postaci nocnego zwiedzania”

12 lutego:
1. Tomasz: „Polecam bez zastrzeżeń”
2. Monika: „Super baza na wyjazd narciarski”

13 lutego:
1. Krzysztof: „Piękna lokalizacja, wygodne apartamenty, ale uwaga”
2. Olga: „Hotel, który totalnie mnie zaskoczył.”

14 lutego:
1. Adam: „Pobyt przyjemny, gdyby nie posiłki…”
2. Justyna: „Niby 4 gwiazdki”

15 lutego:
1. Dariusz: „Wspaniała, rodzinna atmosfera, górskie wędrowki”
2. Anna: „Świetny hotel dla leniuszków”

16 lutego:
1. Ewa: „Zdecydowanie polecam”
2. Ewelina: „Totalne wyciszenie” 

17 lutego:
1. Gosia: „Beztroskie wakacje”
2. Ewelina: „Miłe zaskoczenie”

18 lutego:
1. Jacek: „Nie zachwyca, ale ma coś w sobie”
2. Bożena: „Miły weekend w Spa”

19 lutego:
1. Jakub: „Tani hotel, blisko plaży”
2. Agnieszka: „Urlop w miłej i spokojnej atmosferze”

20 lutego:
1. Kasia & Damian: „Polecam w 200%! Mega, mega, mega!”
2. Maja: „Pięknie położony hotel/gorąco polecam!”

 

Dodaj komentarz

pole opcjonalne