Konkurs „Wspomnienia z zimy”


fb cover

Uwaga, uwaga, konkurs!

Zanim powitamy wiosnę, powspominajmy razem kończącą się zimę 🙂 Zasady są proste: Wy dodajecie jedną opinię o hotelu i 10 dowolnych zdjęć (warunek: brak na zdjęciach ludzi), a my wyłaniamy najciekawsze zgłoszenie każdego dnia. Autora nagrodzimy naszym zestawem podróżnym.

Prawda, że proste? Zatem – do dzieła! 🙂

Konkurs zaczynamy 8 marca, a kończymy 20 marca.

Dodaj opinię i zdjęcia >>>

Zwycięzcy danego dnia wybierani będą z kilkudniowym opóźnieniem, z uwagi na standardowy proces weryfikacji opinii i zdjęć.

 

ZWYCIĘZCY:

8 marca: Maciej Rajski Mauritius
9 marca: Ewcia: Mieszane uczucia
10 marca: Jolanta: Wiosna zimową porą
11 marca: Leanne_paul_piper: Cudowne wakacje w Diani Reef
12 marca: Aleksandra: Nowoczesny hotel, lecz niezbyt gościnny
13 marca: Karolina: Polecam!
14 marca: Samira: Piękne widoki!
15 marca: Aleksandra: Blisko natury i daleko od skuterów
16 marca: Emilia: Rewelacja! Polecam! Super hotel!
18 marca: Teresa: Raj na ziemi! 
19 marca: Agnieszka: Hotel bez atmosfery SPA
20 marca: Karolina: Raj na ziemi!

 

Regulamin konkursu „Wspomnienia z zimy”
1.    Organizatorem konkursu pod nazwą „Wspomnienia z zimy” (zwanym w dalszej części Regulaminu “Konkursem”) jest „HolidayCheck Polska” Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Kopernika 17, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 324121, o Numerze Identyfikacji Podatkowej (NIP): 5272548269 (dalej “Organizatorem”), podmiot uprawniony do publikacji treści na portalu internetowym www.holidaycheck.pl (dalej „Portal”).

2.    Fundatorem nagród jest Organizator.

3.    Konkurs trwa od 8 do 20 marca 2016 roku.

4.    W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, które ukończyły 18 lat. Osoby, które zgłosiły swój udział w Konkursie na zasadach, określonych w Regulaminie zwane są dalej „Uczestnikami”.

5.    W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, a także osoby współpracujące z Organizatorem na innej podstawie niż stosunek pracy oraz członkowie rodzin tych osób. Przez członków rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

6.    Zadanie konkursowe polega na dodaniu opinii o hotelu, w którym nocowało się w ciągu ostatnich 24 miesięcy oraz dowolnych 10 zdjęć przy uwzględnieniu tematyki podróżniczej (zdjęcia hotelu, atrakcji turystycznej, restauracji, itp.) na www.HolidayCheck.pl – zgodnie z Regulaminem portalu: http://www.holidaycheck.pl/regulamin+u%C5%BCytkowania.php (w szczególności Uczestnik musi posiadać pełne prawa autorskie, a opinia i zdjęcia nie mogą naruszać praw osób trzecich oraz przedstawiać prawdziwy stan rzeczy) oraz z wytycznymi zawartymi w sekcji „FAQ”: http://www.holidaycheck.pl/faq. Zgłoszenie musi zostać dodane w języku polskim poprzez stronę www.HolidayCheck.pl

7.    Uczestnik może zgłosić się do Konkursu wielokrotnie, umieszczając opinie o różnych hotelach oraz różne zdjęcia – pod warunkiem, że nocował w opisanych hotelach w ciągu ostatnich 2 lat.

8.    Każda opinia i wszystkie zdjęcia muszą przejść pozytywną weryfikację Organizatora i zostać opublikowane na stronach internetowych Portalu, co oznacza, że Uczestnik po ich wprowadzeniu będzie musiał je następnie autoryzować poprzez kliknięcie w link z wiadomości e-mail wysłanych przez Organizatora do Uczestnika. Poprzez kliknięcie linku wskazanego w treści wyżej opisanych wiadomości e-mail Uczestnik udziela Organizatorowi niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie licencji na publikację opinii i zdjęć wraz z imieniem na stronach internetowych Portalu oraz na jej komercyjne wykorzystanie w działalności gospodarczej prowadzonej za pośrednictwem Portalu. Brak autoryzacji opinii i zdjęć przez Uczestnika oznacza rezygnację z Konkursu.

9.    W przypadkach, gdy dodana opinia lub zdjęcie budzą zastrzeżenia HolidayCheck (np. co do autorstwa, prawdziwości zawartych tam danych lub jest zdublowana w serwisie) opinia może nie zostać opublikowana.

10.    Zgłoszenie nie może zawierać treści sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami, naruszać praw osób trzecich, jak również nie może zawierać treści powszechnie uznanych za obraźliwe. Zgłoszenia, które nie spełniają powyższych warunków nie będą brane pod uwagę przez Organizatora.

11.    Organizator zastrzega sobie prawo do dochodzenia od Uczestnika roszczeń z tytułu wszelkich szkód poniesionych przez Organizatora, w związku z niespełnieniem przez danego Uczestnika wymogów określonych w Regulaminie.

12.    Jury powołane przez Organizatora Konkursu wybierze najciekawsze Zgłoszenie Dnia – opinię i zdjęcia – biorąc pod uwagę zgodność z zadaniem konkursowym oraz profil Portalu. Zastrzega się, że w przypadku braku zgłoszeń spełniających wszystkie kryteria Zwycięzca Dnia może nie zostać wyłoniony.

13.    Każde zgłoszenie musi  przejść standardowy proces weryfikacji, zgodny z regulaminem Portalu, który to proces trwać może parę dni. W związku z powyższym, Zwycięzca danego dnia będzie wybierany co najmniej 2 dni od dnia złożenia zgłoszenia, a Zwycięzcy wszystkich dni zostaną wyłonieni najpóźniej do dnia 31 marca.
Ważne: Wyłącznie opinie i zdjęcia aktywowane (opublikowane i widoczne w serwisie) będą brane pod uwagę w Konkursie.

14.    Zwycięzca każdego dnia Konkursu będzie komunikowany na stronie http://promocje.holidaycheck.pl poprzez wskazanie osoby (tj. imienia) oraz powiadamiany drogą e-mailową.

15.    Każdy Uczestnik Konkursu wskazany przez Organizatora jako Zwycięzca Dnia, wygrywa zestaw podróżny, w skład którego wchodzą: poduszka podróżna, zawieszka na walizkę, kosmetyczka z zestawem butelek.
zestaw_podrozny_tryptyk

 

16.    Uczestnikom Konkursu nie przysługują roszczenia o zamianę przyznanej Nagrody na inną Nagrodę lub na równowartość pieniężną. Jakiekolwiek roszczenia Uczestników Konkursu z tytułu nieotrzymania Nagrody, która nie została przyznana przez Organizatora, są wyłączone.

17.    Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni jednorazowo pocztą elektroniczną na adres e-mail podany podczas dodawania opinii, o sposobie i czasie dostarczenia mu Nagrody. W przypadku braku kontaktu zwrotnego ze strony Zwycięzcy w ciągu 7 dni roboczych, Nagroda przepada.

18.    Organizator podejmie tylko jedną próbę dostarczenia Nagrody. Nieodebranie Nagrody jest równoznaczne z rezygnacją z Nagrody, a Zwycięzcy nie będą z tego tytułu przysługiwać jakiekolwiek roszczenia. Nagroda będzie przesyłana poleconą przesyłka pocztową.

19.    Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 ze zm.) w celu realizacji Konkursu, wyłonienia zwycięzcy, przekazywania Nagrody, doręczenia Nagrody i ogłoszenia wyników Konkursu i rozpatrywania reklamacji Uczestników oraz na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną od Organizatora, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz. U. 144 poz. 1204 ze zm.). Podanie danych osobowych (w tym adresu e -mail, oraz imienia oraz w przypadku Zwycięzcy imienia i nazwiska oraz nazwy miejscowości, w której zamieszkuje) ma charakter dobrowolny, jednak ich niepodanie uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie i uzyskanie Nagrody. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do danych osobowych, jak również możliwość ich poprawiania oraz usuwania. Przetwarzanie danych osobowych (tj. imienia) obejmuje ich publikację wraz z opinią i zdjęciami na stronach Portalu, a w zakresie danych osobowych zwycięzców Konkursu – również na stronie internetowej Portalu poświęconej Konkursowi.

20.    Administratorem danych osobowych jest wyłącznie Organizator. Dane osobowe Uczestników konkursu mogą zostać przekazane spółce „HolidayCheck” AG siedzibą w Bottighofen (Szwajcaria), który to podmiot stworzył i prowadzi Portal.

21.    Usunięcie danych osobowych Uczestnika jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie.

22.    Ewentualne reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu Uczestnicy Konkursu powinni zgłaszać na piśmie, za potwierdzeniem odbioru, w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia rozwiązania Konkursu, na adres Organizatora Konkursu: ul. Kopernika 17, 00-359 Warszawa, z dopiskiem na kopercie „Konkurs”. Reklamacje zostaną rozpatrzone przez Organizatora w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia ich wpłynięcia do Organizatora. Reklamacje zgłoszone do Organizatora po terminie nie będą rozpatrywane. Decyzje Organizatora w sprawie reklamacji są ostateczne. Skierowanie sprawy na drogę sądową może nastąpić wyłącznie po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego.

23.    Regulamin konkursu znajduje się do wglądu w siedzibie Organizatora w Warszawie przy ulicy Kopernika 17 w Warszawie oraz na stronie http://promocje.holidaycheck.pl. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do dokonania zmian postanowień Regulaminu, z zastrzeżeniem, iż nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie, oraz do zmiany Nagród, z tym zastrzeżeniem, iż będzie to nagroda porównywalnej wartości, przy czym w takim przypadku Organizator zobowiązany będzie podać takie informacje w siedzibie Organizatora i na stronie: http://promocje.holidaycheck.pl.

24.    W przypadku ewentualnych roszczeń osób trzecich z tytułu naruszenia ich praw autorskich do opinii zamieszczonych przez Uczestnika Konkursu, dany Uczestnik Konkursu, który dopuścił się naruszenia praw autorskich, zobowiązany jest do pokrycia ewentualnych szkód poniesionych przez Organizatora oraz operatora portalu www.HolidayCheck.pl, spółkę „HolidayCheck” AG siedzibą w Bottighofen (Szwajcaria) oraz osoby, których prawa zostały naruszone. Uczestnik Konkursu zobowiązuje się do nie zgłaszania jakichkolwiek roszczeń z wobec Organizatora lub spółki „HolidayCheck” AG siedzibą w Bottighofen (Szwajcaria) z tytułu przysługujących mu praw autorskich do dodanej przez siebie opinii.

25.    Prawidłowe dodanie opinii oraz zdjęć równoznaczne jest z przystąpieniem do Konkursu, co oznacza przyjęcie bez zastrzeżeń całości Regulaminu Konkursu oraz zobowiązanie się do przestrzegania określonych w nim zasad.

26.    Kontakt do Organizatora Konkursu:
„HolidayCheck Polska“ Sp. z o.o.
ul. Kopernika 17 , 00-359 Warszawa,
mail: marketing@holidaycheck.pl

27.    W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.

Dodaj komentarz

pole opcjonalne